QUY TRÌNH QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Nền Việt đảm bảo tuân thủ các quy trình nghiêm khắc nhất về an toàn lao động, vệ sinh, môi trường trong các dự án mà mình tham dự.
Quy trình quản lý an toàn lao động của chúng tôi gồm: an toàn cho con người, an toàn cho máy móc thiết bị và an toàn cháy nổ.
Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại cơ sở sản xuất, công trường được thực hiện theo các quy định hiện hành và theo chỉ dẫn chung của cơ sở, công trường.